STATUT

Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego

z siedzibą w Krakowie

 

Tekst jednolity

Kraków, 9 czerwca 2018

I. Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§1

 1. Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie (zwane dalej „Towarzystwem” lub „KTS” lub „KS KTS”) jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem o charakterze dobrowolnym działającym w oparciu o ustawę  z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. i postanowienia niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną po uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność sportową w formie klubu sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.
 4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r.

§ 2

 1. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo może przystąpić do organizacji międzynarodowych zrzeszających stowarzyszenia zajmującej się co najmniej jednym z celów wskazanych w niniejszym Statucie.
 3. Przystąpienie i wystąpienie Towarzystwa z organizacji międzynarodowej wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. Towarzystwo może posiadać kluby, koła i sekcje tematyczne nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

§4

 1. Towarzystwo współpracuje w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi, organami samorządu terytorialnego oraz organami władzy państwowej.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
 3. Beneficjentem świadczeń Towarzystwa mogą być jego Członkowie oraz osoby nie będące jego członkami.

§ 5

Towarzystwo zostało powołane na czas nieoznaczony.

§ 6

 1. Towarzystwo może posiadać własne godło, legitymacje, odznaki organizacyjne i pieczęcie.
 2. Towarzystwo w ramach swojej działalności sportowej może posługiwać się określeniem „Klub Sportowy” przed nazwą „Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie” lub skrótem „KS KTS” albo „KTS Kraków”.

 

II. Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo może zatrudnić osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców, w tym swoich członków.

§ 8

 1. Towarzystwo może posiadać broń palną na zasadach określonych w ustawie o broni
  i amunicji.
 2. Towarzystwo może posiadać, użytkować, dzierżawić oraz prowadzić strzelnicę oraz inne obiekty techniczne związane z jej funkcjonowaniem na zasadach określonych w przepisach prawa.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność oświatową w szczególności w postaci szkoleń
  i kursów o tematyce strzeleckiej zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 9

Celami statutowymi Towarzystwa są:

 • doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Towarzystwa,
 • organizowanie imprez, wydarzeń kulturalnych, wystaw i zawodów strzeleckich,
 • szerzenie wiedzy w zakresie historii strzelectwa i tradycji narodowych z tym związanych,
 • propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
 • propagowanie działań związanych z kolekcjonowaniem broni palnej i militariów,
 • profilaktyka patologii społecznych, w szczególności przestępczości młodocianych i narkomanii.
 • propagowanie działalności edukacyjnej i artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie czasu wolnego dla młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie przedsięwzięć o charakterze rekonstrukcji historycznej,
 • propagowanie działalności o charakterze charytatywnym,
 • propagowanie i organizowanie wszelkich formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach

  § 10

  Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu strzelectwa,
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach strzeleckich,
  • organizowanie wystaw broni palnej oraz zajęć edukacyjnych z zakresu strzelectwa, historii i techniki broni palnej oraz balistyki,
  • organizowanie spotkań tematycznych otwartych dla publiczności,
  • aranżacja wydarzeń kulturalnych m.in.: udział w spektaklach teatralnych i kinowych, wyjścia do muzeów,
  • rozwijanie umiejętności własnych kadry instruktorów z przygotowaniem prawniczym, pedagogicznym, psychologicznym i sportowym,
  • organizowanie przedsięwzięć o charakterze rekonstrukcji historycznych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe,
  • organizowanie przedsięwzięć charytatywnych.

    

   III. Sposób nabywania i utraty członkostwa,  przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

   § 11

   Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

    

   § 12

   1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, która wyrazi wolę przystąpienia do Towarzystwa,
   2. Osoba niepełnoletnia mająca ukończone 13 lat może posiadać ograniczony status członka zwyczajnego, bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Osoba taka może przystąpić do Towarzystwa po uzyskaniu pisemnej zgody swoich opiekunów prawnych.
   3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna wyróżniona przez Towarzystwo uchwałą zarządu Towarzystwa.
   4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, która wyrazi wolę bycia jedynie beneficjentem działań Towarzystwa,

   § 13

   1. Przystąpienie do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu Towarzystwa, zatwierdzającej deklaracje członkowską kandydata
    i po opłaceniu przez niego wpisowego.
   2. Członkowie założyciele Towarzystwa nabywają członkostwo w chwili założenia Towarzystwa.
   3. Członkowie, którzy z racji niepełnoletniości posiadali ograniczony status członków zwyczajnych, po osiągnięciu pełnoletniości wybierają dalszą formę członkostwa w pisemnej deklaracji, która wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa w trybie uchwały.

   § 14

   Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

   • pisemnej rezygnacji członka Towarzystwa złożonego Zarządowi KTS.
   • wykluczenia uchwałą Zarządu KTS, za nieprzestrzeganie zapisów Statutu Towarzystwa
    (w tym działanie na szkodę Towarzystwa) lub zaleganie z płatnością składki za okres co najmniej jednego roku,
   • prawomocnego wyroku sądu o utracie praw publicznych,
   • zgonu członka,
   • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

     

    § 15

    Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

    1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Towarzystwa.

    2) występować z wnioskami i projektami uchwał na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

    3) brać udział w imprezach i wszelkich innych przejawach aktywności Towarzystwa.

    4) być beneficjentem działań Towarzystwa o charakterze pomocowym.

    § 16

    1. Członek honorowy i wspierający ma identyczne prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
    2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek oraz wpisowego.  

    § 17

    Członek zwyczajny i wspierający Towarzystwa ma obowiązek:

    1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania członków KTS,

    2) terminowo opłacać składki członkowskie.

     

    IV. Walne Zebranie Członków Towarzystwa

    § 18

    Władzami Towarzystwa są:

    1) Walne Zebranie Członków KTS.

    2) Zarząd KTS.

    3) Komisja Rewizyjna KTS.

    § 19

    1. Walne Zebranie Członków KTS jest najwyższą władzą Towarzystwa odbywa nie rzadziej niż raz do roku w terminie i miejscu wskazanym przez Zarząd Towarzystwa.
    2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd Towarzystwa z inicjatywy własnej,
     z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
    3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie najpóźniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
    4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być tylko i wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
    5. Walne Zebranie Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować ważne uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KTS z powodu braku quorum w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, które może odbyć się w odstępie 30 minutowym od pierwszego. Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Towarzystwa – z zastrzeżeniem § 27 ust. 4 i § 28.
    6. Zarząd KTS zawiadamia o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków na 14 dni przed terminem pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin może ulec skróceniu, zaś zawiadomienie może odbyć się telefonicznie.

    § 20

    1. Walnemu Zebraniu Członków i Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków KTS przewodniczy Zarząd.
    2. Uchwały Walnego Zebrania Członków KTS i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KTS zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut przewiduję inaczej.
    3. Do liczenia głosów można powołać komisję skrutacyjną.
    4. Ważność uchwał i quorum stwierdza Zarząd KTS.
    5. Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zarząd KTS na wniosek co najmniej połowy obecnych członków zwyczajnych, podejmie decyzje o zarządzeniu głosowanie tajnego.

    § 21

    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków KTS należy:

    • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu KTS oraz członków Komisji rewizyjnej KTS.
    • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu KTS i Komisji Rewizyjnej.
    • Uchwalenie planów działalności Towarzystwa.
    • Ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
    • Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu.
    • Podjecie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
    • Udzielanie Zarządowi Towarzystwa absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
    • Podejmowanie uchwał zezwalających Zarządowi KTS dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia, zbywania lub obciążania majątku Towarzystwa, którego wartość przekracza kwotę 50.000 zł.

      

     V. Zarząd Towarzystwa

     § 22

      

     1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3–5 osób: Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu, w tym: Sekretarza oraz Skarbnika.
     2. Kadencja zarządu trwa 3 lata. W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie skład Zarządu uzupełnia się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków KTS lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków KTS.
     3. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji, na mocy uchwały Walnego (Nadzwyczajnego) Zebrania Członków KTS podjętej większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
     4. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy: 
     • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (w tym Nadzwyczajnego) z zastrzeżeniem
      26 pkt 6) statutu.
     • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
     • Czuwanie nad racjonalnym i celowym gospodarowaniem środkami finansowymi Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na cele statutowe.
     • Dbałości o bezpiecznie przechowywanie dokumentów Towarzystwa.
     • Organizowanie posiedzeń Zarządu Towarzystwa w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
     • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
     • Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
     • Powoływanie klubów, kół i sekcji tematycznych w ramach Towarzystwa oraz osób stojących na ich czele.
     • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo zwolnić członka wspierającego lub członka zwyczajnego z opłaty składek i wpisowego. 
     1. Każdorazowy skład osobowy Zarządu KTS jest także Zarządem Klubu Strzeleckiego KTS
      i ma on prawo powoływać osoby stojące na czele sekcji sportowych i moderować ich kształt.

      

     § 23

     1. Do reprezentacji Towarzystwa i składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu Towarzystwa, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
     2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa.

     § 24

     Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, a przed jej upływem w przypadku:

     • ustania członkostwa w Towarzystwie,
     • zgonu,
     • utraty zdolności do czynności prawnych lub pełni praw publicznych,
     • ogłoszenia upadłości, w tym upadłości konsumenckiej,
     • prawomocnego skazania za przestępstwo,
     • pisemnej rezygnacji,
     • odwołania przez Walne (Nadzwyczajne) Zebranie Członków KTS.

       

      VI. Komisja rewizyjna

      § 25

      1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego.
       • Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
       • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku nie uzyskania większości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
       • W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimum przewidzianym w ust. 1 skład Komisji zostaje uzupełniony na najbliższym Walnym Zebrania Członków Towarzystwa lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
       • Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, a przed jej upływem w przypadku:
       • ustania członkostwa w Towarzystwa,
       • zgonu,
       • utraty zdolności do czynności prawnych lub pełni praw publicznych,
       • ogłoszenia upadłości w tym upadłości konsumenckiej,
       • prawomocnego skazania za przestępstwo,
       • pisemnej rezygnacji,
       • odwołania przez Walne Zebranie Członków KTS uchwałą podjętą większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.

       § 26

       Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

       1. Kontrola realizacji zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd KTS.
       2. Kontrola działalności finansowej Towarzystwa, jej legalności, celowości i rzetelności.
       3. Kontrola prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Towarzystwa.
       4. Przekazywanie Zarządowi KTS uwag dotyczących finansowania Towarzystwa.
       5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków w sprawie corocznego udzielania Zarządowi Towarzystwa absolutorium.
       6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd KTS. Komisja rewizyjna jest zobowiązana zwołać Walne Zebranie Członków w pierwszym kwartale następującym po roku kalendarzowym, w którym Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
       7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

        

       § 27

       1. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:
       • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (w przypadku uzyskania stosownego statusu),
       • z tytułu składek członkowskich i wpisowego, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów z ofiarności publicznej (w przypadku uzyskania stosownego statusu),
       • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
       • z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
       • z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych
        w związku z wykonywana działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tym rachunku,
       • z dochodów z działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia przez Towarzystwo) stanowiącej nadwyżkę przychodów nad kosztami, który przekazywany jest w całości na działalność Towarzystwa.
       1. Majątek Towarzystwa służy realizacji jego celów statutowych.
       2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się
        z upływem 31 grudnia 2017 r.
       3. Ustalenie wysokości składek członkowskich (w tym wpisowego) następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa zwykłą większością głosów.

         

        VII. Zmiany Statutu i likwidacja Towarzystwa

        § 28

        Zmiana statutu Towarzystwa może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.

        § 29

        1. Rozwiązanie Towarzystwa wraz z określeniem przeznaczenia jego majątku może zostać uchwalone przez Walne Zebranie Członków liczbą głosów co najmniej 4/5 przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
        2. W takim przypadku Zarząd pełni funkcję likwidatorów i obowiązany jest dopełnić wszelkich formalności związanych z likwidacją Towarzystwa, w szczególności:
          • zawiadomić sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem imion i nazwisk oraz adresów likwidatorów,
          • dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
          • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Towarzystwa z Krajowego Rejestru Sądowego.

          Pin It on Pinterest